Daily scores

Mon, 6/7/21

# Name Points
Mathias Valentin 1245
# Name Glider Distance, km Speed, km/h Points Info
Mathias Valentin Discus 2T 218.8 86.9 1245